Hợp tác đưa Thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Triển khai thực hiện công văn số 1123/LĐTBH-QLLĐNN ngày 04.6.2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã trao đổi và thống nhất với Tổ chức Hợp tác tu nghiệp quốc tế Nhật Bản (JITCO) một số nội dung liên quan đến hợp tác đưa Thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Ngày 17.8.2016, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành công văn số 1313/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn chi tiết thêm một số nội dung trong thực hiện hợp tác đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản, Theo đó:

Về số lượng doanh nghiệp phái cử của Việt Nam hợp tác với một tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản (được gọi là “Tổ chức quản lý giám sát”)

Tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản một năm tiếp nhận dưới 100 thực tập sinh Việt Nam được hợp tác với không quá 3 doanh nghiệp phái cử của Việt Nam:

Tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản một năm tiếp nhận từ 100 đến dưới 200 thực tập sinh Việt Nam được hợp tác với không quá 5 doanh nghiệp phái cử của Việt Nam;

Tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản một năm tiếp nhận từ 200 thực tập sinh Việt Nam trở lên: Được hợp tác với các doanh nghiệp phái cử của Việt Nam không hạn chế số lượng.

Về hợp đồng ký giữa doanh nghiệp phái cử và tổ chức tiếp nhận Nhật Bản: Để loại trừ cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến thiệt hại quyền lợi của thực tập sinh, nếu tổ chức tiếp nhận thực tập sinh của Nhật Bản ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp phái cử Việt Nam thì các điều kiện của hợp đồng ký với doanh nghiệp phái cử sau không được thấp hơn các điều kiện của hợp đồng đã được ký với doanh nghiệp phái cử trước đó.

Nguồn: laodong.com.vnTrả lời